Renovering

Var noga med att läsa stadgarna innan du sätter igång, framför allt § 9. Den 1:a januari 2023 trädde lagändringar i kraft som bland annat innebär att fler ändringar kräver tillstånd och ökad tydlighet kring konsekvenserna för de fall medlemmen inte ansöker om tillstånd. Läs mer om vad som gäller på Bostadsrätterna.

Renovering får endast ske under vardagar kl. 08.00-16:30

Byggsopor får inte ställas på föreningens tomtmark. Renovering orsakar ofta mycket damm och trapphus som smutsas ned i samband med renoveringen ska städas dagligen. Hissen måste kläs in vid transport av rivningsavfall och byggmaterial. Ventiler och dörrar i den lägenhet som renoveras ska förseglas så att damm inte transporteras till andra lägenheter. Större ändringar får endast ske efter styrelsens skriftliga medgivande.

Vid avstängning av vattenledningar ska både styrelsen och fastighetsskötaren kontaktas och ge klartecken minst tre dagar i förväg. Det är inte tillåtet att själv stänga av vatten eller att låta en hantverkare göra det. Du som renoverar är skyldig att anslå i porten när vattnet ska stängas av senast 3 dygn i förväg.

Installation av vitvaror eller annan utrustning som kräver byte från en- till trefas i en lägenhet innebär en ökad belastning på fastighetens elsystem. Styrelsen är därför restriktiv med att bevilja byte till trefas. Undersök i första hand andra alternativ. Anmäl vid behov önskemål om byte från en- till trefas till styrelsen tillsammans med en motivering och invänta styrelsens godkännande. Styrelsen kommer att fatta beslut i varje enskilt fall. Om styrelsen godkänner åtgärden ansvarar medlemmen för att berörda grannar informeras om avstängning av el senast 3 dygn i förväg.

Undersök noggrant om en bygganmälan behövs. En sådan görs t.ex. när planlösningen avsevärt påverkas, om bärande konstruktioner berörs, om ombyggnaden medför ändringar av befintliga ledningar för vatten, avlopp, ventilation eller om man vill installera eldstäder och rökkanaler. Bygganmälan görs först till Stadsbyggnadskontoret och sedan till styrelsen.

Om medlemmar önskar ta ner hela eller delar av väggar, även om dessa inte är bärande ska detta anmälas till styrelsen. Kontrolleras av en konstruktör som anlitas av medlemmen vars slutsats sedan skickas till styrelsen. Styrelsen godkänner från fall till fall. Anledningen till detta är att hela fastighetens hållfasthet måste beaktas.

Köksfläkt

Om en medlem vill skaffa köksfläkt ansluten till imkanalen krävs intyg om täthetsprovning av imkanalen. Detta utförs av sotare och bekostas av medlemmen. Detsamma gäller för fläkt till badrum.

Några saker att tänka på

  • Det är medlemmens ansvar att hålla rent och snyggt i trapphuset, på gården och på trottoaren framför fastigheten. Damm sopas upp och byggavfall transporteras bort snarast.
  • När ni använder er av byggavfallssäckar, s.k. Big Bags, se till att de kommer bort från trottoaren senast dagen efter de placerades där. Om de står kvar längre ser vissa individer, även från andra fastigheter, det som en möjlighet att kasta sina egna grovsopor där.
  • Tala om för era hantverkare att inte rengöra penslar och andra verktyg i köks- eller andra avlopp och att inte tömma cementhinkar och annat i avloppsbrunnarna på gården.
  • Tala också om för era hantverkare att vara försiktiga när de använder hissarna. Blir det skador blir ni som byggherrar ersättningsskyldiga.
  • Tala också om för era hantverkare att hålla rent i alla utrymmen utanför lägenheten. Görs inte detta beställer styrelsen en extra städning och debiterar lägenhetsinnehavaren!
  • Om behov uppstår att stänga av vatten måste detta anmälas till styrelsen tre dagar innan och göras i samråd med fastighetsskötaren. Detta ska också anslås i porten senast 3 dygn i förväg.

Ibland kräver vissa renoveringar att värmestammarna stängs av.

En avstängning av värmestammarna påverkar värmen hos samtliga boende. Efteråt kan det vara nödvändigt att lufta elementen i flera lägenheter för att återställa värmen. Därför är en sådan åtgärd inte tillåten under perioden oktober till april. När det behöver göras ska information gå ut minst 3 dygn i förväg till samtliga medlemmar genom att anslag sätts upp i berörda trappgångar. Medlemmen ansvarar för detta.

Fuktmätning

Efter möte med Ocab gällande fuktmätningar hänvisar deras representanter till nedanstående hemsidor för register över godkända leverantörer och monteringsanvisningar. Styrelsen har ingen egen erfarenhet av eller kan ta ansvar för hur man levererar i dessa företag, men vidarebefordrar expertrådet från Ocab till medlemmarna i vår förening att tillgå vid behov.

Se sakervatten.se och vvsinfo.se för mer information. Ritningar på lägenheten finns på Stadsbyggnadskontoret.

Avstängning av vatten

Vid behov av avstängning av vattenledningar vid t.ex. reparationer ska både styrelsen och fastighetsskötaren kontaktas och klartecken givits minst tre dygn innan avstängningen ska ske. Det är inte tillåtet att själv stänga av vatten eller att låta en hantverkare göra det. Medlemmen är skyldig att senast tre dygn innan vattnet ska stängas av anslå detta väl synligt i porten.

OBS! Var sparsam med vattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten betalas av alla boende gemensamt.

Rätt färgnyans till dörr i trapphus

Rätt färgnyans till dörrarna i trapphusen finns hos Måleributiken i Alvik.
Hör gärna med personalen där hur målningen ska utföras.

Färger:

  • Nordsjö, vit bruten 21-1, skl häftgrund (S 1020-Y30R (WO))
  • Zar träbets (Oil based wood stain), 123 Moorish Teak (Moor TK 01117)

Kontaktuppgifter till Måleributiken i Alvik:
Drottningholmsv.175, 16111 BROMMA, Tel. 08-445 95 95

Badrumsinformation

Hantverkare som anlitas ska vara behörig enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) och auktoriserad enligt Säkert Vatten.

Det viktigaste med badrummet är att vattnet stannar i badrummet, och inte rinner utan för eller vidare till grannen under. Det som förhindrar att detta sker är tätskiktet, en gummiliknande massa under kaklet. Själva kaklet kan ses som dekoration.

För att tätskiktet ska fungera måste det vara obrutet, gå en bra bit upp på väggen och inte vara för gammalt. Det betyder att ett badrum måste renoveras minst vart tjugonde år och att tätskiktet ska gå långt upp på väggen, nästan hela vägen upp. Bryts tätskiktet, t ex då man vill skruva fast något, måste hålet tätas med silikon. Även om kaklet inte sitter direkt på tätskiktet finns det stor risk att tätskiktet är skadat om en kakelplatta har lossnat (s.k. bomkakel). Och när man renoverar badrummet innebär det att allt måste göras nytt: grund, tätskikt och kakling.

Gränsen mellan medlemmens och föreningens ansvar går bakom tätskiktet

Detaljer om ansvarsfördelningen mellan förening och medlem står i stadgarna §5. Förenklat så kan man säga att medlemmen har underhållsansvar för det innanför tätskiktet och tätskiktet. Föreningen å sin sida ansvarar för det som följer under tätskiktet. Golvbrunnen inklusive klämring ligger på medlemmens ansvar.

Om renovering av badrum

När du ska renovera ditt badrum är det första rådet att inte göra det själv. Tätskiktet är A och O. Om tätskiktet inte är gjort på rätt sätt vill försäkringsbolaget varken försäkra våtrummet eller betala ut ersättning vid eventuell fuktskada. De exakta råden finns på Byggkeramikrådets hemsida.

När badrummet är rivet måste man se till att det är torrt så att man inte ”plastar” in eventuell fukt i golv och väggar när man lägger på ett nytt tätskikt. Styrelsen har en fuktmätare för detta.

Sätt in elburen värme i badrummet när du renoverar, föreningen stängde av den vattenburna värmen (endast i badrummen) på våren 2006 då utvändiga rostangrepp på grenledningen mellan stammen och radiatorelementet orsakat vattenskador. Värmen utanför badrummen påverkas inte.

Elektrisk golvvärme är bra och behagligt och kostar obetydligt mer än en handdukstork om du installerar i samband med renovering. Glöm inte att ta bort det gamla elementet och alla ledningar till det. För att minska rör och rörgenomförningar kan man dra vattenledningarna längs taket istället för längs golvet; detta minskar risk för skador. Byt golvbrunnen och passa på att byta alla rör i golvet medan golvet ändå är upprivet.

Boktips

Vi rekommenderar boken Hantverkarguiden som bland annat finns att köpa på Svensk byggtjänst.